מידע כללי

מיקום הכנס:

מלון דן פנורמה תל אביב
פרופסור יחזקאל קויפמן 10
טל: 03-5190190

למפת הגעה 

תאריכים:

יום שני, ה-20  במאי 2019

שפת הכנס

הרצאות הכנס יוצגו בשפה העברית.

ערכת כינוס:

בעת הרישום תקבל תוכנית מודפסת וכן תג עם שמך.
***יש לענוד את התג במהלך כל הכנס ובכל האירועים הרשמיים.

ביטוח ואחריות:

למארגני הכנס  לא תהיה כל אחריות בגין תאונות אישיות או אובדן נזק לרכוש עבור משתתפי כינוס .

קוד לבוש:

לבוש לא פורמאלי

מנהלת הכינוס:

ענת שוורץ

anat@medical-expo.co.il